Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Artikel 1 – Definities
 2. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 3. Artikel 3 – Toepasselijkheid 
 4. Artikel 4 – Het Aanbod
 5. Artikel 5 – De overeenkomst bij afname van producten
 6. Artikel 6 – Deelnemersovereenkomst
 7. Artikel 7 – Herroepingsrecht
 8. Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
 9. Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
 10. Artikel 10 – De prijs
 11. Artikel 11 – Conformiteit en garantie
 12. Artikel 12 – Levering en uitvoering
 13. Artikel 13 – Opzegging en verlenging Deelnemersovereenkomst 
 14. Artikel 14 – Prijzen en betaling 
 15. Artikel 15 – Risico en Aansprakelijkheid 
 16. Artikel 16 – Persoonsgegevens en privacy beleid 
 17. Artikel 17 – Foto’s & video-opnames
 18. Artikel 18 – Klachtenregeling
 19. Artikel 19 – Toepasselijk recht bij geschillen en bevoegde rechter


Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Deelnemersovereenkomst: 
De overeenkomst tussen Athlete Club en een klant. 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Athlete Club in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: Eenieder die een overeenkomst sluit met Athlete Club

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Athlete Club ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Athlete Club georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door klant aan Athlete Club zoals 
Weergegeven in de Deelnemersovereenkomst. 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en een vertegenwoordiger van Athlete Club gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Athlete Club

Transportweg 40

9645 KX Veendam

 

info@athleteclub.nl

KvK nr.: 62306340

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Athlete Club en iedere klant, zowel op locatie als op afstand.

3.2 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Athlete Club werkzaam zijn en/of door Athlete Club zijn ingeschakeld. 

3.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

3.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Athlete Club is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Athlete Club gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Athlete Club niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Athlete Club kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De prijzen zijn exclusief kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Athlete Club de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de klant te raadplegen is;
 • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan Athlete Club zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst bij afname van producten

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Athlete Club onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Athlete Club is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Athlete Club passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Athlete Club daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Athlete Club kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Athlete Club op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Athlete Club zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van Athlete Club waar de klant met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Athlete Club deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Deelnemersovereenkomst 

6.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Klant en Athlete Club komt tot stand op het moment dat de (a) Klant alle verzochte informatie zoals weergegeven in de  Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de 
Klant gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Athlete Club. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform  artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar. 

6.2 De door de Klant ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Athlete Club en Klant en vervangen alle eerdere schriftelijke en 
mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. 

6.3 Klant zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Athlete Club aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Athlete Club worden verstrekt. 6.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Klant is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

6.5 Indien de Klant besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Athlete Club af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.6 Iedere vorm van een deelnemersovereenkomst tussen Klant en Athlete Club is op basis van een inspanningsverbintenis. Personen die voor Athlete Club werkzaam zijn en/of door Athlete Club zijn ingeschakeld zo goed mogelijke training te geven en vooraf gestelde doelen van de klant te verwezenlijken. Echter is er te allen tijde sprake van een inspanningsverbintenis, niet van een resultaatverbintenis. Athlete Club kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten van de Klant

6.7. De minimum leeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18 jaar.

6.8. Bij een herinschrijving brengen wij een bedrag van € 20,- in rekening.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Athlete Club bekendgemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Athlete Club retourneren, conform de door Athlete Club verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Athlete Club. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

7.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Athlete Club heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

7.5 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de Deelnemersovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door Athlete Club bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.2 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Athlete Club dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

8.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

8.4 De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Athlete Club niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 Athlete Club kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Athlete Club dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door Athlete Club tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • Waarvan grotendeels genuttigd is;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Athlete Club geen invloed heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verboeren;
 • Voor hygiënische producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

9.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • Betreffende weddenschappen en loterijen;
 • tenzij de Klant reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Athlete Club en/of  de locatie van Athlete Club heeft betreden.

 

Artikel 10 – De prijs

10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

10.2 In afwijking van het vorige lid kan Athlete Club producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Athlete Club geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

10.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Athlete Club dit bedongen heeft en: 

 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Athlete Club niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

10.7 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten en/of diensten van Athlete Club dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Athlete Club te zijn voldaan.

10.8 Betalingen die reeds door de Klant zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Klant in de zin van artikel 7.  


Artikel 11 – Conformiteit en garantie

11.1 Athlete Club staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Athlete Club er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door Athlete Club, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Athlete Club kan doen gelden.

11.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Athlete Club schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

11.4 De garantietermijn van Athlete Club komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Athlete Club is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

11.5 De garantie geldt niet indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Athlete Club en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

12.1 Athlete Club zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 

12.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

12.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Athlete Club het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Athlete Club zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Athlete Club.

12.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Athlete Club tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Athlete Club bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Opzegging en verlenging Deelnemersovereenkomst 

13.1 De klant kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van het restant van de maand waarin wordt opgezegd, plus één (1) kalender maand schriftelijk  opzeggen doormiddel van en uitschrijfformulier, te verkrijgen bij Athlete Club. Athlete Club zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant, binnen veertien (14) dagen aan de klant een bevestiging toesturen. Mocht de Klant deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Athlete Club, bij gebreke waarvan Athlete Club ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

13.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Klant kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 

13.3 Athlete Club heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 

 • De Klant zich naar de mening van Athlete Club schuldig maakt aan ontoelaatbaar 
  gedrag; 
 • Als de Klant de regels van Athlete Club stelstelmatig overtreedt. 

13.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand

 

Artikel 14 – Prijzen en betaling 

14.1 De Klant machtigt Athlete Club door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Athlete Club verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven. 

14.2 Automatische incasso vindt maandelijks plaats. Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïnd, volgt er een tweede incasso. Indien incasso niet mogelijk is, wordt er 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

14.3 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de tijdige of volledige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incasso Kosten. De incassowerkzaamheden worden uitgevoerd door het incassobureau Bos incasso of een andere partij.

14.4. De betaling van de lidmaatschappen is verdeeld over 12-maandelijkse termijnen.

14.5 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Athlete Club te melden.

 

Artikel 15 – Risico en Aansprakelijkheid 

15.1 Het gebruik van de faciliteiten van Athlete Club voor onder meer niet beperkt tot vechtsport, kracht- en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Athlete Club is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

15.2 Klant is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures,  ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

15.3 Zowel Athlete Club als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Klant en/of derden. 

15.4 Athlete Club en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Klant en/of derden. 

15.5 Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Athlete Club, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 

15.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Athlete Club en ieder ander van wiens hulp Athlete Club gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst. 

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens en privacy beleid 

16.1 Klant is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Athlete Club verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres. 

16.2 De Klant gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Klant aan Athlete Club toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen en versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Athlete Club gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.ahtleteclub.nl

16.3 Klant verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Athlete Club ondubbelzinnig toestemming om aan Klant aanbiedingen van Athlete Club per e-mail en anderszins toe te sturen. 

16.4 Om veiligheidsredenen maakt Athlete Club gebruik video- en audiotoezichtapparatuur om de club 24 per dag te kunnen observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

 

Artikel 17 – Foto’s & video-opnames

17.1 Tijdens je aanwezigheid bij Athlete Club kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Klant verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Athlete Club ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken. 

 

Artikel 18 – Klachtenregeling

18.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Athlete Club, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

18.2 Bij Athlete Club ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Athlete Club binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 19 –  Toepasselijk recht bij geschillen en bevoegde rechter 

19.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2018.  

19.2 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Athlete Club en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

19.3 Iedere rechtsverhouding met Athlete Club wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Klant en Athlete Club aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.