Privacy policy

Dit is het Privacy Policy van Athlete Club gevestigd aan de Transportweg 40 9645KX te Veendam.

Athlete Club hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Athlete Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Athlete Clubzijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Athlete Club behoudt het recht om deze privacy Policy ieder moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door Athlete Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Automatische incasso;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;
 • Het reserveren van groepslessen;
 • Het gebruik van de Athlete Club app;
 • Contact momenten met Athlete Club.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Het overeengekomen lidmaatschap;
 • Dagpas aanvragen;
 • Incasso opdrachten;
 • Email, telefoon, Webchat, Social media kanalen of andere manieren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Athlete Club de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Foto;
 • Geslacht;
 • IBAN rekeningnummer.

Je persoonsgegevens worden door Athlete Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Athlete Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Het afsluiten van een lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Athlete Club de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Athlete Clubopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.